மாநில அணிகள்

முஸ்லிம் யூத் லீக்-MYL

முஸ்லிம் மாணவர் பேரவை-MSF

இந்தியன் யூனியன் விமன் லீக் -MWL

சுதந்திர தொழிலாளர் யூனியன்-STU

மாநில மின்னணு ஊடகப் பிரிவு